ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം

സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ദേശീയ പുസ്തകോത്സവം ഒ.എന്‍.വി കുറുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment