നാടകോത്സവം

കേരളത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ദൃശ്യസംസ്കൃതികളുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയോരുക്കി കൊല്ലത്ത് നാടകോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകഥാകാരന്‍ കാക്കനാടന്‍ നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment