ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ

ഡി. വൈ. എഫ്. ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടരിയെട്ടിനു മുന്നില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ നടന്‍ കൈലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


No comments:

Post a Comment