കവി സമ്മേളനം

പത്തനംതിട്ട കടമ്മനിട്ട കാവ്യ-ശില്പ പാര്‍ക്കില്‍ നടന്ന കവി സമ്മേളനം ചാരുനിവേദിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment